Utredning av vindkraft i Borg Havn

november 27, 2020

Vil bli en foregangshavn med egenprodusert energi

Borg Havn IKS skal bli utslippsfri og selvforsynt med energi innen 2030. Vi har sett på om vi kan bruke vindkraft, sammen med solceller og batterier for å nå målet. Energibehovet i havna vil øke i tiden fremover, når vi elektrifiserer en større del av aktiviteten og transporten. Vindkraft er komplementært med solceller fordi det er mye sol om sommeren og mye vind på vinteren. I Norge har vi unike forutsetninger for fornybar energi og vi har gode vindressurser. Utbygging av vindkraft har imidlertid den seneste tiden møtt stor motstand i deler av befolkningen, fordi den fører til inngrep i urørt natur.

Borg Havn har undersøkt om småskala vindkraft kan etableres i symbiose med eksisterende industri og havnevirksomhet. I slike områder, hvor industrien har sitt fotfeste, vil problematikk knyttet til støy, inngrep i naturen og visuell forurensning diskuteres og evalueres med helt andre forutsetninger

Prosjektet har fått støtte fra ENOVA og samarbeidspartnere våre i prosjektet har vært: Østfold Energi AS, Smart Innovation Norway AS, Zephyr, AS, Cowi AS, Nordic Media Lab, Østfoldforskning og NORSUS.

Les mer i en tidligere sak her.

 

Mulighetene for å etablere småskala vindkraft på Øra

i 2019 startet Borg Havn arbeidet med konseptutredningen «Grønn vindenergi i symbiose med industrien». Konseptutredningen skulle blant annet svare ut følgende:

Borg Havn ønsket i utredningen å se på et konkret case med etablering av vindturbiner på havnas egen eiendom. Utredningen skulle også gi grunnlag for å vurdere tilsvarende utbygginger på andre områder med industriell karakter. Å skape en bred forståelse av prosjektet og dets gevinster knyttet til lokal energiproduksjon og bærekraftig utvikling av industriområder nasjonalt, har dessuten vært en viktig del av prosjektet.

 

Dialog og medvirkning

Gjennom perioden februar til september 2020 er det avholdt tre åpne møter der interessenter ble invitert.

  1. I det første arbeidsmøtet ble det informert generelt om prosjektet, og deltagerne fikk mulighet til å komme med innspill til arbeidet.
  2. Det andre arbeidsmøtet ble gjennomført som et webinar grunnet covid19-situasjonen. Der ble forslag til konsepter presentert. Deltagerne hadde igjen mulighet for å delta aktivt i diskusjoner og komme med innspill.
  3. I september ble resultatene presentert gjennom et tredje og siste webinar for å informere om resultatene fra konseptutredningen. Det var mulighet for å stille spørsmål både i forkant og under webinaret.

Den endelige rapporten ble oversendt Enova i november 2020. Under finner du presentasjoner og oppsummering fra de åpne møtene som er avholdt:

Workshop 1 – avholdt 28. februar 2020

Referat
Presentasjon Borg Havn
Presentasjon Cowi
Presentasjon Zephyr

Workshop 2 – 27. april 2020

Referat
Presentasjon

Opptak fra webinaret 27. april finner du her.

Workshop 3 – avholdt 23. september 2020

Introduksjon og agenda
Presentasjon Borg Havn
Presentasjon Cowi
Presentasjon Norsus
Presentasjon Østfold Energi
Spørsmål og svar 

Sluttrapport «Grønnvindenergi i symbiose med industrien»