Tiltak (NB! Siden er under ombygning)

Utslippsfri persontransport

Målsetting i prosjektet er at alle kjøretøy som nyttes til befordring av personell skal skje med elektrifiserte kjøretøy eller fremkomstmidler basert på menneskelig kraft. Frakt av vedlikeholdsutstyr, tilhengere o.l. skal skje med fremkomstmidler som er anerkjente som mer miljøvennlige enn direkte fossildrevne kjøretøy, og som tilfredsstiller behov og er økonomisk tilgjengelige innenfor normale innkjøpsrammer. Her vil biler som har tilhengerfeste og bagasjerom være funksjonelle, og energibruk kan eksempelvis være Hydrogen eller biogass.

Tjenstlige oppdrag for ansatte utenom terminalanlegg skal om mulig foregå med egne miljøvennlige tjenestebiler.

Status: 3 biler skiftet ut. Pågår.

Gevinst: Reduserte utslipp. Økt bevissthet om miljøvennlig transport blant ansatte.

 

Lasthåndtering skip

Alle kraner i Borg Havns eie har løsninger for elektrisk drift. Av hensyn til nødvendig redundans på kraner er det teknisk mulig å skifte over til fossil maskinkjøring, men dette er kun som nødløsning eller for vedlikeholdsdrift. Havnen vil se på løsninger for gjenvinning av energi på kranparken for eget bruk, typisk ved senking av tungt gods der det kan generere energi for bruk ved gjentakende løft.

Status: x

Gevinst: Reduserte utslipp.

 

Terminallogistikk

Borg Havn jobber med ny løsning for håndtering av enhetslaster på terminal der containerløft og lagring mellom kai og Gate skal foregå med mer komprimert lagring ved bruk av RTG. Dette er elektrifiserte kraner som reduserer arealbruk og mye av kjøringen med fossilt drevne Reach Stackere på terminal.

Status: x

Gevinst: Reduserte utslipp.

 

Materialvalg i bygg

Borg Havn tilstreber å benytte materialer som har lang levetid, lave vedlikeholdskostnader samt at materialene har minimalt miljøavtrykk. Tre som byggemateriale benyttes i størst mulig grad der dette er bestandig og kostnadseffektivt. Nye lagerbygg vurderes med sikte på å bygge i massiv tre.

I 2016 sto nytt massivtre lagerbygg ferdig, og Norlines er leietaker i bygget.

Status: Ferdigstilt

Gevinst: Reduserte utslipp livsløp.

 

Energipakke Borg Havn – Batteriretur

Batteriretur leier bygninger og areal av Borg Havn. På dette området skal det etableres både solfangere, solceller og borehull for å utnytte naturens mest miljøvennlige energiressurser på en effektiv måte. Følgende skal oppnås i prosjektet.

Status: Innvilget støtte fra ENOVA. Starter september 2018.

Gevinst: Optimalisere energibruk og effektuttak. Reduserte utslipp.

 

E-land

Developing a E-LAND Toolbox for Multi-Energy Islands including tools and methods addressing the business, society and technology challenges. Project is going to implement the toolbox and demonstrate the viability and impact of the tools and methods created in 3 real life pilots in Europe and through simulations with 2 cases in India. Pilots have different geography, demography, sociography and maturity in terms of community and end-user activities, implementation of different energy vectors including storage, amount of renewables in the local energy mix and variety of loads that call for efficient and intelligent management system.

Status: Innvilget støtte EU Horizon2020. Oppstart høst 2018.

Gevinst: Optimalisere energibruk og effektuttak. Reduserte utslipp.

 

Autonome lasteskip

Det pågår ulike satsninger i Norge knyttet til Autonome godsbiler og fartøy. Borg Havn vil utrede mulighet for å ta i bruk autonomt fartøy i frakt av gods på Glomma. I hovedsak dreier det seg om frakt av eksportprodukter fra produksjonen i Sarpsborg over Melløs havn, til Øra i Fredrikstad.

De teknologiske og lovmessige sider ved en slik løsning må gjennomgås med sikte på funksjonelle og kostnadseffektive løsninger, der nytten ved å gjennomføre et prosjekt med autonom transport på Glomma må sees opp mot kostnader og alternative miljømessige løsninger. Borg Havn jobber med forundersøkelser og simuleringer knyttet til prosjektet.

Status: Prosjekt fase 1 ferdig. Fase 2 oppstart høst 2018.

Gevinst: Optimalisere drift. Redusere utslipp.

 

Energikartlegging bygg Borg Havn

Borg Havn gjennomfører kartlegging av energibruk og potensial for effektivisering, som skal resultere i rangering av konkrete tiltak for gjennomføring. Kartleggingsoppgaven skal også peke på muligheter for systematisk og automatisk avlesning av energiforbruk, ved bruk av måledata for strøm og fjernvarme. Det skal synliggjøres hvordan energidata kan benyttes av driftspersonell for kontinuerlig overvåkning av energibruk, som skal gi mulighet til rask feilretting, og til bevisstgjøring og holdningsendring hos både driftsansvarlige og leietakere. Alle energidata skal synliggjøres, og rapportering av energibruk i bygg bør være en del av ordinære rapporteringsrutiner for havnen.

Status: Innvilget støtte fra ENOVA. Ferdigstilles august 2018.

Gevinst: Optimalisere energibruk og effektuttak. Reduserte utslipp.

 

Klimagassregnskap Borg Havn

Østfoldforskning utarbeider klimagassregnskap for Borg Havn, og benytter basis i GHG Protokollen (Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard”), som en internasjonal anerkjent metode for beregning og rapportering av klimagassregnskap for bedrifter og organisasjoner. Borg Havn fokuserer på utslipp under:  Scope 1; Direkteutslipp av klimagasser innenfor egen virksomhet (dette omfatter utslipp av klimagasser fra forbrenning for varme eller i kjøretøy som virksomheten eier).

Status: Ferdigstilles september 2018. Oppdateres årlig.

Gevinst: Status og forbedringsverktøy. Bevisstgjøring.

 

Strømningsenergi Borg Havn

Studentprosjekt: Kartlegge muligheten for å utnytte strøm i Glomma vha ny elveturbintekonologi.

Status: Måledata sommer 2018.

Gevinst: Utnytte fornybar energi.

 

Vindkraft Borg Havn

Utredningsarbeid knyttet til hvorvidt vindkraft er lønnsomt for produksjon av fornybar energi i havnen.

Foreløpig anslag størrelse vindmølle er 500-850 kW.

Studentprosjekt med masteroppgave vår 2019.

Status: Konseptutredning avsluttet høsten 2020

Les mer om utredningsarbeidet her.