Helse, miljø og sikkerhet (HMS) handler om å trygge arbeidsmiljøet, beskytte helsa til de ansatte og sørge for at hver og en blir sett og hørt. Borg Havn er en arbeidsplass hvor dette er høyt prioritert.

Borg Havn IKS er tilsluttet Stamina Helse bedriftshelsetjeneste hvor de tilbyr jevnlig helsekontroll for ansatte og bistand på arbeidsplass når dette er ønskelig. Stamina har bl.a. deltatt i det forebyggende HMS-arbeidet.

Borg Havn er også tilsluttet en ordning med fysioterapeut og kiropraktor. Hensikten har vært forebygging i forhold til utvikling av belastningsskader med dertil påfølgende sykefravær. Ordningen er positivt mottatt og med gode resultater.

Arbeidsmiljøet i selskapet karakteriseres som godt. Samarbeidet mellom tillitsvalgte, ansatte og ledelsen fungerer meget bra. Det avholdes 4 møter årlig i et internt samarbeidsutvalg, i tillegg til at det gjennomføres felles arrangement for alle ansatte. Målet har vært å styrke fagkunnskap, fellesskap og arbeidsmiljøet.

Borg Havn har som mål å være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Borg Havn har i sin policy innarbeidet forhold rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering.

 

HMS som samarbeidsprosjekt

Utover det interne HMS arbeidet har havna et felles HMS-prosjekt hvor alle involverte parter deltar. Formålet er å utvikle og opprettholde og styrke Øra som en fortsatt trygg, rasjonell, økonomisk sterk og konkurransedyktig havneterminal for de respektive selskaper og deres ansatte, samt det næringsliv som benytter Borg Havn.

HMS arbeidet er organisert med et forum og en styringsgruppe. Representantene i forumet er i hovedsak de enkelte virksomheters verneombud og HMS ansvarlige, mens styringsgruppen i hovedsak består av ledelsen i virksomhetene. Det er inngått lovpålagt samarbeidsavtale mellom aktørene i Øra terminalen og Andersen & Mørck AS som hovedbedrift.