Konseptutredning fra Borg Havn er klar: Kutter utslipp og gir rimelig strøm, men fugleliv må utredes

september 17, 2020

Sjøfront Borg Vindmølle

Borg Havn vil bli CO2-nøytrale innen 2030 og ser på mulighet for småskala vindkraft på industriområdet. Nå er konseptutredningen klar og funnene vil presenteres på et webinar 23. september.

Borg Havn tar en aktiv rolle i fremme bærekraft, og lav- og nullutslippsløsninger for havnas brukere. Havnas visjon er å være «En smart havn med bærekraftige løsninger». I dette ligger blant annet å bli selvforsynt med energi, og å delta aktivt i utvikling av nye energi- og klimaløsninger i havneområdet.

Energibehovet til Borg Havn på Øra vil øke i tiden fremover, samtidig som havna har målsetning om å bli klimanøytral.

– Norge har unike forutsetninger for fornybar energi og vi har gode vindressurser. Utbygging av vindkraft har imidlertid den seneste tiden møtt stor motstand i deler av befolkningen, fordi den fører til inngrep i naturen, sier Charlotte Iversen, miljøsjef i Borg Havn.

– I områder med vesentlig industri, vil problemer knyttet til støy, inngrep i naturen og visuell forurensning diskuteres med helt andre forutsetninger, sier hun.

 

Borg Havn startet i 2019 konseptutredningen «Grønn vindenergi i symbiose med industrien» og funnene er nå klare.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase og ønsker en helt transparent prosess. Derfor har vi invitert naboer og andre berørte til et webinar 23. september, hvor vi går gjennom utredningen og åpner for spørsmål, sier Iversen.

 

Dette er noen av nøkkelfunnene:

 

Strenge krav

-Det er strenge hensyn etter plan og bygningsloven, og prosjektet vil ikke gjennomføres om det påvirker det lokale fuglelivet på Øra vesentlig. Det har vært mye debatt rundt dette den senere tid, men jeg håper folk har tillit til at dette vil utredes på en skikkelig måte, sier miljøsjefen.

Borg Havn har per i dag ikke tatt stilling til når nødvendige kartlegginger og oppstart av reguleringsplanarbeidet starter.

Borg Havn fikk innvilget 40 % støtte eller inntil 372 000 kroner til utredningen fra Enova i fjor. At prosjektet også har overføringsverdi til andre områder ble vektlagt når ENOVA ga støtte. Østfold Energi AS, Zephyr AS, Norsus (tidligere Østfoldforskning), COWI, Smart Innovation Norway As, Smart Simulation AS er involvert som samarbeidspartnere.

 

Webinaret avholdes onsdag 23. september kl. 9-11. Det er fortsatt mulighet for å melde seg på.

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Charlotte Iversen, miljøsjef Borg Havn

Telefon: 952 51 846

Epost: charlotte.iversen@borg-havn.no

 

Se også en tidligere sak her

 

Andre aktuelle saker: