En smart havn med bærekraftige løsninger

Å være den mest allsidige og fremtidsrettede havn ved Oslofjorden, et effektivt, bærekraftig logistikksenter og en viktig samarbeidspartner i utvikling av regionen, næringslivet og det maritime miljø. Vår visjon

Borg Havn IKS har over lengre tid jobbet aktivt med nye og gode løsninger for logistikk og havnedrift, og har en langsiktig ambisjon om å bli en CO2-nøytral havn. En rekke miljørettede tiltak er iverksatt, blant annet elektrifisering av kraner og kjøretøy.

Miljøarbeidet er imidlertid ikke noe vi blir ferdige med. Så selv om vi har hatt fokus på dette over lengre tid, fortsetter vi å søke etter kontinuerlig oppdatering med hensyn til nye planer og teknologiske fremskritt, samt revidert strategi. Visjonen vår er klar, og legger tydelige forventninger til hvilken rolle Borg Havn IKS skal ha i framtiden.

Vår miljøpolitikk

Samfunnsansvar

Ambisjonen er å bli en havn som minst mulig påvirker omgivelsene med støy, støv og utslipp til luft og vann og være i forkant av utvikling av nye energiløsninger i havneområdet. Målet vårt er å bli en utslippsfri havn innen 2030, der vi skal bli selvforsynt med energi og delta aktivt i utvikling av nye energi- og miljøløsninger i havneområdet.

Sirkulærøkonomi er en av nøklene for samarbeid og utvikling, der vi tar en sentral rolle for å lykkes i klyngen i Nedre Glomma. Gjenvinningsindustrien i havneområdet er en utfordring for miljøarbeidet, fordi avfallshåndtering medfører bl.a. støv, støy, lukt og andre utslipp. Samtidig er næringen en av de sterkeste driverne for energigjenvinning, gjenbruk og miljøavtrykket på samfunnet for øvrig. Det er viktig for havnen at gjenvinningen skjer på mest mulig miljø- og klimavennlig måte og at man jobber kontinuerlig mot 0-utslipp.

Havnen har også vurdert flere tiltak knyttet til energibruk og –produksjon. Her er det mulighet til å ligge i forkant og være et forbilde for andre bedrifter i området. Flere tiltak vil utredes for større grad av selvforsyning, herunder vindmølle, solenergi, jordvarme og varmegjenvinning.

Borg Havn har inngått samarbeid med Smart Innovation Norway. Formålet er å utvikle og ta i bruk fremtidsrettet teknologi innen energi og miljø. Gjennom dette samarbeidet har Borg Havn har utarbeidet handlingsprosesser som målrettet innsats mot enkelte tema og prosjekt for Smart Borg Havn. I dette ligger både miljøvennlig havnevirksomhet, energi og andre miljøspørsmål.

Smart Borg Havn

Smart City er et begrep som brukes over hele verden, og som forklarer hvordan byer og samfunn skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn.

Borg Havn har startet sitt Smart Borg Havn program som skal legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon for bærekraftig havnevirksomhet. Programmet skal stimulere til eksperimentering, testing og demonstrering av ny teknologi, nye tjenester til brukere av havnen og nye typer forretningsmodeller som skaper verdi for en fremtidsrettet havn.

For å lykkes med dette formålet må havnen ta utgangspunkt i egen organisasjon som er nøkkelen til god drift og vellykket forretning. Både eiere og havnestyret vil påvirke arbeidet med Smart Borg Havn. I tillegg spiller intern ledelse, medarbeidere og kompetanse en avgjørende rolle i utvikling av havnen.

Videre er det avgjørende at havnen knytter sterke relasjoner til annet næringsliv, og involverer seg i aktiviteter som fremmer bærekraftig utvikling lokalt, regionalt og internasjonalt. Lokale organisasjoner og arrangement som havnen vil involvere seg i er blant annet Norsk senter for sirkulærøkonmi (NSSØ), Fredrikstad næringsforening, Fredrikstad innovasjonspark (FRIP), FREVAR KF, Hvaler kommune og Ørakonferansen. Det er også vesentlig at akademia trekkes inn i utviklingsarbeidet slik at den rette spisskompetanse og forskning får fokus i prosjektene.

Smart Borg Havn skal initiere, og iverksette bærekraftige prosjekter, der både økonomi, miljø og sosialt fokus er viktig. Prosjekter som inngår i Smart Borg Havn-porteføljen er per i dag: