Mudring Alvim Februar 2023

Fra mandag denne uka og fremover mot 1. april blir det anleggsaktivitet ved Alvimterminalen. Da starter mudringsarbeidene for å gjenopprette et seilingsdyp på 7,5 meters dybde.

Borg Havn skal i første omgang mudre et mindre område kainært. Dette gjøres for å opprettholde tilgjengelighet og sikkerhet ved kai og i farleden inn mot kai. Dybden utenfor kaifronten har blitt betydelig grunnere som følge av sedimentering i Glomma og at masser flytter på seg på grunn av strømningsforhold og propellerosjon.

Entreprenør for mudringen er Repstad Anlegg AS og deres datterselskap Agder Marine AS. Det er de som fysisk vil være tilsted i farleden og utføre jobben. I tillegg vil NGI (Norges Geotekniske Institutt) følge opp med miljøovervåking av arbeidene. NGI har også vurdert områdestabilitet- og rasfare i forbindelse med mudringsarbeidet.

Det er gjort kartlegging av miljøgifter i sedimentene i området for mudring. Forurensningstilstanden på sedimentene varierer fra tilstandsklasse 1 til 5, og det er påtruffet sediment bestående av stein, grus, sand og svarte masser. Alle masser skal til godkjent deponi på land.

I forbindelse med arbeidet er det satt ut midlertidige installasjoner i sjøen i området. Sjøfarende bes om å utvise ekstra oppmerksomhet rundt disse. Det er Kystverket med Horten sjøtrafikksentraltjeneste (VTS) som har det daglige ansvaret for skipstrafikken som trafikkerer i Glomma. Dette gjelder også under mudringsperioden.

Foto: Showfabrikken/Kystverket

Havneaktiviteten på Alvim
Alvimkaia er en av de to godsterminalene til Borg Havn, og den offentlige kaia i Sarpsborg. Her håndteres hovedsakelig gods som korn, kalk og tømmer. Kaia er også avlastings havn for industribedriften Borregaard ved høy vannføring i Glomma.

Havneanlegget består av et terminal- og lagerområde på omlag 40 000 m2 med 500 meter langt kaianlegg og 1 stk. ro/ro-rampe nedstrøms. Havneanlegget er bebygd med 5 800 m2 lagerbygg og et bulklager med kapasitet på 8 000 tonn vare. Terminalanlegget med uteareal er i sin helhet knyttet opp mot langsiktige leietakere, mens lagerbygg har være mer fleksibelt tilgjengelig for ulike næringsaktører.

Østfoldkorn SA og Felleskjøpet Agri SA gikk i 2019 sammen om å utvide kornanlegget på Alvim, som sto ferdig i 2020. En investering på 120 millioner kroner. Det nye anlegget med kornmottak, korntørke og lagringssiloer gir økt evne til kvalitetssortering og forbedret trasittkapasitet fra Felleskjøpet sine primærmottak. En langsiktig investering som styrker kvalitet og effektiv varestrøm for norsk korn som råvare til mel-, bakeri- og kraftforindustrien. Anlegget har nå en lagrings kapasitet på 30 000 tonn korn. Borregaard er fortsatt største leietaker av lagerbygg på Alvim hovedsakelig for cellulose produkter.

 

KONTAKTINFO:
Pål Erling Johnsen, teknisk sjef
E-post: paljohn@borg-havn.no

Alvim terminalen i Sarpsborg sett fra østsiden av Glomma.

 

Andre aktuelle saker: