Utbyggingsprosjekt på løpende bånd

november 27, 2019

Kontraktsinngåelse Med BT Rørsystem

Det bygges på Øra – og det bygges mer på Øra

Øra-terminalen i full utvikling, det har den vært i årtier. Men for vår del er det anleggs-topp nå, midt inne i en hektisk logistikkterminal der havneaktivitet fortrinnsvis skal kunne gå som normalt mens anleggsmaskiner og firmaer bygger nytt.

Det er full aktivitet med bygging av ny trafikkai i det vi kaller Jahn-bassenget. Tiltaket gir en sammenhengende kailengde helt fram til ro-ro anlegget. Anleggsarbeid ble startet i sommer og skal være ferdig i god tid før neste sommer. Entreprenøren har hittil konsentrert arbeidet med  forankringen av den kommende arealutfyllingen og kaien der mange peler er satt til fjell omlag 40 meter under vannoverflaten. Samtidig igangsettes nå tiltak med å legge nye ledningstraseer og omlegging av eksisterende rørtrase for en viktig næringsaktør og bruker av havna på Øra.

Helt etter budsjettplanen til Borg Havn er det igangsatt et prosjekt med å legge om losse anlegget for våtbulk (svovelsyre) som benyttes av AciNor. Teknisk sjef Pål Johnsen inngikk denne uken  kontrakt med selskapet BT Rørøsystem AS ved Tommy Bernhus som skal stå for arbeidet. Etter planen skal dette arbeidet være ferdigstilt januar 2020. Grunnen til omleggingen av losseanlegget for svovelsyre er at eksisterende anlegg ikke er optimalt i forhold til den tiltagende aktiviteten på bulkterminalen ved returmetall bingene. Endringen nå gir både bedre tilgjengelighet for lasteområdet for metaller samtidig som plasseringen vil sikre bedret sikkerhet og effektivitet ved vårt kaianlegg. Når dette tiltaket er ferdig vil neste fase med å fornye og utvide bulklosseanlegget her starte. Det øker kapasiteten og effektiviserer opplasting og lossingen av fartøyene med våre kraner.

Og traseer for høyspentledninger som skal sikre strømforsyningen i området med kommende landstrømanlegg pågår ved siden av alt dette. Dermed blir det svært hektisk denne julemåneden. Borg Havn har vært foroverlent i utvikling av våre arealer. Men man må bruke penger for å tjene penger. Eller sagt på en annen måte; Det koster å utvikle havn hvis vi skal lykkes i å få mer og ny aktivitet – og alt i en mest mulig miljøvennlig retning.

Andre aktuelle saker: