Startskudd for bygging av fiskerikai Utgårdskilen

mars 18, 2020

Skisse Ny Fiskerikai Utgårdskilen

Borg Havn IKS og NRC har i dag signert kontrakt for utbygningen av ny fiskerikai og utrustingskai i Utgårdkilen.

Endelig kontrakt ble signert i dag av prosjektleder Peter Sundbø Norreen i NRC Group og havnedirektør Tore Lundestad.

Kaien som nå skal bygges er en del av utviklingsplanene til Borg Havn for den aktive fiskerihavna på Vesterøy i Hvaler kommune. Prosjektet ble støttet økonomisk av Kystverket med øremerkede tilskuddsmidler til kommunale fiskerihavnetiltak, med en bidrag på kr. 5,0 mill eller inntil 50 % av kostnadene.

Arbeidene påbegynnes snarlig og er målsatt ferdige juli 2020. Med de forbehold som vi ellers opplever i samfunnet i disse dager, at de involverte med entreprenør og prosjektansvarlige holder seg friske framover.

Arbeidet vil starte med rydding om omplassering av utearealene til Egersund Trål, her må det i størst mulig grad sikres drift «as usual» gjennom byggeperioden. Alle gode krefter og kreative løsninger tas i bruk for å sikre at trålverkstedet kan gjøre jobben sin og at kunder får den servicen de har behov for. Derfor vil også samarbeid med fiskernes innkjøpslag være uvurderlig, med tilgang på kaien deres på nabotomten i store deler av anleggsperioden. Så også lagringsareal og riggområde på nabotomt og Garnberget.

Kaiarbeidet vil starte med rivning av gammel trebrygge med peler av gamle jernbaneskinner. Rivingsmateriale håndteres på en forsvarlig måte med levering til godkjent deponi. Det startes så straks fundamenteringsarbeider der stålkjernepeler skal på plass. Entreprenøren NRC vil i hovedsak utføre fundamentering- og betongarbeider fra lekter.

Vi ønsker NRC lykke til med arbeidet og oppfordrer alle til å ta hensyn til byggearbeidere og restriksjoner ved anleggsområdet for et sikkert og trygt prosjekt.

Spørsmål kan rettes til teknisk sjef Pål Johnsen i Borg Havn

Andre aktuelle saker: