Innseiling Borg Havn

august 29, 2022

25feaborg+havn+1

Av hensyn til fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket utbedre innseilingen til Borg Havn, i Fredrikstad.

Havna ligger i utløpet til Glomma. Farvannet grunnes opp av sedimenter som transporteres med elva og avsettes på sjøbunnen ettersom elvevannets hastighet reduseres når det møter sjøen i dette området.

Prøvemudring skal gjennomføres i løpet av høsten 2022 for å få erfaring med sedimenter og utstyr. Dette for å sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon sett opp mot tillatelsen som er gitt fra Miljødirektoratet.

Se informasjonsfilm om prosjektet under. Ytterligere informasjon på Kystverkets nettsider.

 

Andre aktuelle saker: