Dom etter skipsforlis i Fredrikstad

februar 12, 2021

M/Y Brodway i opplag

På morgenen den 23. juli 2018 ble det oppdaget at et fartøy med stasjonsplass hos Borg Havn på Phønix-brygga i Fredrikstad sentrum begynte å ta inn vann og var i ferd med å synke. En større redningsaksjon ble iverksatt. Fartøyets eier er nå dømt til å betale erstatning og dekke havnas  saksomkostninger.

Brannvesenet rykket ut og fikk lagt stropper under kjølen på fartøyet og dermed hindret at det sank. Det ble benyttet to mobilkraner til dette, samt at det også ble rekvirert bistand til lensing av fartøyet og iverksatt tiltak for å hindre at drivstoff og olje rant ut i Glomma. Fartøyet ble deretter tauet til havneterminalen på Øra, hvor den ble tatt i land med en stor havnekran og lagt i opplag.

Hele operasjonen med berging, lensing og sleping tok over 12 timer og ble en svært kostbar aksjon som Borg Havn måtte dekke.

I en forliksklage for forliksrådet ble saken ved beslutning av 27. august 2019 innstilt.

Borg Havn tok ut stevning den 10. juli 2020, og saken ble ført for Sarpsborg Tingrett den 3. februar 2021.

 

Dommen

Som en generell problemstilling i saker knyttet til båtvrak og ulovlige henlagte fartøy, så er det store utfordringer med å identifisere eiere. Så har også vært et sentralt spørsmål i denne saken. Men her har Borg Havn uansett spørsmålet om eierskap henvist til det ansvarsgrunnlaget som hjemles i havne- og farvannsloven § 36 i daværende lov 17. april 2009 nr 19 som gjaldt da forliset skjedde i 2018:

«…Myndigheten etter loven kan uten hensyn til om pålegg er gitt sørge for omgående å få satt i verk tiltak når dette er påkrevd av hensyn til sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet. …»

Borg Havn har i det alt vesentlige fått medhold i våre påstander. Det er etter rettens vurdering sannsynliggjort at den stevnede i saken i relasjon til havne- og farvannsloven § 36 siste ledd uansett eierforhold til fartøyet er å anse som ansvarlig.

Borg Havn er i dommen tilkjent kr 401 306 med tillegg av lovens forsinkelsesrente regnet fra 1. februar 2019, samt saksomkostninger.

–  Borg Havn og Fredrikstad brannvesen har hatt vesentlige kostnader og mye tidsbruk på eget personell, arealer og utstyr som ikke regnes inn her, sier assisterende havnedirektør Roar Johansen .
Vi fått dekning for faktiske utgifter til bruk av mobilkraner og noe aksjonsmateriell og pumping av vann i fra fartøyet under aksjonen, og det har i seg selv vært viktig å få godtgjort.

På nåværende tidspunkt er det ikke kjent om saken vil bli anket.

Les hele dommen: TINGRETTENS DOM Borg Havn

 

Fakta om fartøyet

Fartøyet er en Northline Proyacht 2000 1990-modell, og er bygd i stål. Fartøyet har en lengde på 19,6 meter, bredde 5,45 meter og dybde 2,43 meter og utgjør 56 bruttotonn. Fartøyet er registrert i skipsregisteret NOR med navnet M/Y Broadway. Fartøyet skal senere være omdøpt til M/Y Cecilie uten at dette er registrert i NOR registeret.

 

Sanering

Ved befaringen av fartøyet på land av fagkyndig i forkant av rettsaken, ble det påvist flere rustskader i skroget. Både over og under vannlinja var det sprekkdannelser og på enkelte steder hull tvers gjennom stålplatene. Det manglet også enkelte sinkanoder på skroget. Fartøyet vil innen kort til gå videre til opphugging hos Stene Stål og alt metall vil da bli resirkulert.

 

Les mer om vrakbåter og eierløse båter her.

Andre aktuelle saker: