Borg Havn tildelt Logistikk- og Innovasjonspris for 2023

april 21, 2023

Logistikkpris1

Torsdag 20. april arrangerte Logistikkforeningen i Østfold Logistikkdagen Østfold 2023 – Porten mot Europa. Under arrangementet ble Borg Havn tildelt IntegrasjonsPartners logistikk- og innovasjonspris for Østfold for havnas arbeid med bærekraft og grønne løsninger.

Premien er en pengepremie på 20 000 kroner og ett bilde av kunstneren Jan Baker.

– Vi setter stor pris tildelingen og den motiverer til videre innsats, sier havnedirektør Tore Lundestad som mottok prisen sammen med terminalsjef Kenneth Mathisen og assisterende havnedirektør Roar Johansen. Det var Ingunn Fristad i Logistikkforeningen Østfold som delte ut prisen.

Terminalsjefen legger til at dette er en pris alle ansatte hos Borg Havn kan være stolte av.

– Det er gøy og inspirerende å kunne jobbe sammen med dyktige kollegaer som gir sitt beste hver eneste dag for at havna skal lykkes som en smart og bærekraftig havn, sier Mathisen.

 

På bilde fra venstre: Kenneth Mathisen, Roar Johansen og Tore Lundestad (alle Borg Havn).

En av Norges grønneste industrihavner ligger i Fredrikstad

Juryen trekker fram at Borg Havn har hatt et grønt omstillingsfokus i mange år og ligger langt framme i omstillingsprosessen som kreves for å bidra til å nå de nasjonale klimamålene. Det legges til rette ved både å feie for egen dør, samt å legge til rette for at andre aktører i havna lykkes med innovasjon og klimaomstilling. Utbygging av landstrømanlegg, installering av solcellepaneler til egen strømproduksjon samt elektriske kraner og kjøretøy er noen av tiltakene havna har gjort.

En avkarbonisert havn krever mye ny energi. Dette stiller store krav til ny havneinfrastruktur og vil medføre store investeringer i årene som kommer. Å finne nye muligheter og forretningsmodeller, hvor havna kan ta en rolle, slik at den lokale energibalansen kan løses på en mest mulig kostnadseffektiv måte har vært viktig. Energiomstillingen gjelder ikke bare elektrisitet, men også andre energibærere som eksempelvis hydrogen.

Hele havneanlegget på Øra ble i 2022 ferdig tilrettelagt med et internt høyspentgrid. Kranparken er elektrisk og vil kun gå på diesel ved forflytting. Anlegget er tilrettelagt for ny elektrisk havnekran som leveres i løpet av 2023, og det er også lagt til rette for ladestasjon til elektrisk terminalutstyr som leveres i 2023. Borg Havn har selv kjøpt en elektrisk terminaltraktor, mens havneoperatøren Andersen & Mørck får levert to nye stortrucker i 2023 – en elektrisk og en hybrid, samt en elektrisk combilift som leveres i 2024. Borg Havn etablerer felles hurtigladestasjon i området ved RTG-kranene som skal benyttes i fellesskap.

Med solcelleanlegg generer Borg Havn en betydelig mengde av eget kraftbehov inne på terminalen. Det er lagt solceller på i alt 11 200 kvadratmeter tak, på tre bygg på Øra. Havna er dermed en av landets største solenergiprodusenter på offentlige bygg. Årlig produksjon fra solanleggene er på nær 2 GWH. Strømmen fra solcelleanleggene forsyner blant annet kraner, lysmaster, kjøle- og frysecontainere, batterianlegg, lager- og kontorer på Øra med strøm, samt at det kan leveres landstrøm til skip. Overskuddskraft som ikke benyttes i havna selges ut på strømnettet.

Havna – et sentralt knutepunkt hvor samarbeid er viktig

At Borg Havn er et viktig nav for næringslivet i hele Østfold og også resten av landet, ble også trukket frem av juryen.

Å hente kunnskap og innsikt, samordning og synlighet er viktig for Borg Havn, og vi oppnår bedre resultater gjennom samarbeid. FNs bærekrafts mål nr. 17 er derfor en viktig rettesnor i havnas arbeid som gjør at vi kan levere på andre utvalgte og prioriterte bærekraftsmål.

Borg Havn har et godt faglig og kollegialt samarbeid med andre havner, særlig i Oslofjordregionen men også landet for øvrig og nasjonalt. Vi samarbeider også med eierkommuner, kunder, bedrifter og interesseorganisasjoner lokalt. På Øra industriområde bidrar vi til utvikling av gjenvinningsindustrien, samt å profilere Øra som gjenvinningssenter. Samtidig som det også jobbes godt i andre fagnettverk og i forskning og utviklingsarbeid (FoU) for å skaffe til veie og benytte ny kunnskap. De siste fire årene har Borg Havn blant annet vært et teststed i det store forskningsprosjektet E-LAND og jobbet målrettet mot en løsning for å sammenkoble og utnytte energiressursene på havna best mulig.


Om logistikkdagen

Logistikkdagen er et årlig bransjetreff for logistikkmiljøet i Østfold. Arrangementet ble avholdt på Quality hotell i Sarpsborg og samlet 155 deltagere for faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging.

Som vanlig var det er variert og spennende program med fokus på logistikk. NHO delte blant annet sine betraktinger rundt logistikk og transport for året 2023. Professor Janne Haaland Matlary fra Universitetet i Oslo ga forsamlingen en geopolitisk risikoanalyse, og det var foredrag om fremtidige autonome løsninger på vei. Borg Havn og Stene Stål holdt innlegg om havnerollen i det grønne skifte og den sirkulære økonomien i gjenvinningens tjeneste.

Andre aktuelle saker: