Borg Havn er pilot i Horizon2020-prosjektet «E-LAND»

februar 10, 2019

E-Land

EU Horizon2020 forskningsprosjektet E-land dreier seg om å utvikle et styringssystem for energi som skal optimalisere produksjon, lagring og bruk av de ulike energivektorer knytte til strøm og varme.

Arbeidet i E-land er nå godt i gang i Borg Havn, og startskuddet gikk i Girona i Spania 16.-17. januar med alle de 12 europeiske partnerne representert i et kick-off-møte.

Med innsats fra 2 deltidsansatte energieksperter, skal Borg Havn bygge anlegg for fornybar energiproduksjon, energilagringsenheter, samt implementere utstyr for datafangst som kan benyttes i energistyringssystemet som utvikles i forskningsprosjektet.

Når nye teknologiske løsninger utvikles er det vesentlig å forstå behovene til aktører som skal benytte løsningen, samt å forstå andre faktorer som påvirker prosjektets lønnsomhet og suksess. Derfor definerer prosjektet også tydelige arbeidspakker knyttet til brukerundersøkelser og kartlegging av markedspotensialer, samt utvikling av forretningsmodeller for løsningen som utvikles.

Prosjektet gjennomføres med 12 partnere fra flere Europeiske land, samt 2 store energiselskaper som partnere fra India. Totalt har prosjektet en økonomisk ramme på 60 MNOK, der Borg Havn mottar om lag 6 MNOK over prosjektperioden på 3,5 år.

MÅLSETTING OG GEVINSTER
Gjennom prosjektet vil Borg Havn:
• Bidra til økt fokus på «Det Grønne Skifte» i havner nasjonalt og internasjonalt.
• Redusere eget CO2- fotavtrykk.
• Bidra til en bredere forståelse for energisituasjonen på Borg Havn og Øra, gjennom å predikere energiproduksjon og energiforbruk. Løse felles utfordringer.
• Produsere mer fornybar energi til eget bruk, og bidra til mer fornybart på området.
• Se på muligheter for nye forretningsmodeller for utleie og drift av terminalområdet og bygninger.
• Utvikle kompetanse knyttet til energioptimalisering i havner.

For brukere av havnen vil dette bety at Borg Havn kan:
• Gi et tilbud om fornybar energi i havnen, og tilbud om «grønne kontrakter»
• Optimalisere energiforbruk som vil resultere i reduserte utslipp av klimagasser
• Optimalisere energiforbruk som vil resultere i lavere kostnader
• Tilby enkle, sømløse, og løsninger for bruk av energi og forenklet fakturering
• Levere fornybar energi til Borg fryseterminal
• Utnyttegenerert energi fra kraner
• Etablere sanntidsovervåkning og registrering av energiforbruk for frys- / kjølecontainere
• Kople leietakere, og energiaktører sammen i nye markedsmodeller
• Bruke forskningsprosjektet for å utvikle andre scenarioer for bærekraftig energiforsyning•

HVA SKAL BORG HAVN GJØRE?
Forskningsprosjektet E-land har fokus på næringsrettet og praktisk forskning. Dette innebærer at den utviklede løsningen skal implementeres og testet på ulike steder i løpet av prosjektperioden. Borg Havn er 1 av 3 Europeiske piloter, hvor de andre pilotene ligger i Romania og Spania. Som nevnt innledningsvis dreier prosjektet seg både om utvikling av teknologi, men også om nye forretningsmodeller i energisegmentet. For det teknologiske aspektet i prosjektet skal Borg Havn bygge opp produksjonskapasitet for fornybarenergi, samt infrastruktur for energidistribusjon og datafangst. Dette vil blant annet dreie seg om å:
• Etablere solcelleanlegg Øra Øst (75.000 kWh/ år)
• Etablere solcelleanlegg Øra Syd (>75.000 kWh/ år)
• Bygge solvarmeanlegg (Øra Øst)
• Undersøke potensiale for vindkraft (250-800kW) + mulig etablering av vindmølle på Øra
• Implementere målepunkter for energi
• Evaluere måledata gjennom EOS/ overvåkningsystem
• Etablere batterilager for lagring fornybar energi
• Bruke metode/ verktøy for LCA-analyse av energisystemet

Videre skal Borg Havn bidra til å involvere potensielle brukere og påvirkere for å lykkes med skalering og bruk av den utviklede løsningen. Aktuelle parter vil blant annet være lokale og nasjonale myndigheter, næringslivsnettverk, andre havner, transportører, havneoperatører, rederier, leietakere i havnen, lokale virksomheter og egen organisasjon.

Andre aktuelle saker: