Nye tiltak sikrer tryggere innseiling til Vikerhavn

mars 24, 2020

Ny Merking 4

Nye tiltak med merking av molo gjør det bedre å se manøvreringsrommet mellom østre og vestre molo i dårlig vær.

Havneanlegget i Vikerhavn ble bygget av Statens Havnevesen for å sikre gode havneforhold for fiskerinæringen, og moloene sto ferdig i 1904. Det var særlig det rike sildefisket på slutten av 1800-tallet som utløste kravet om å få en havn nær fiskefeltet for datidens fiskefartøy.

Viken fylkeskommune står i dag som eier av havneanlegget i Vikerhavn, dette som et resultat av regionprosessen som ble iverksatt fra 2020. Borg Havn har et godt samarbeid med Viken fylkeskommune og drifter både anlegg og egne arealer i havna til beste for brukerne.

Vikerhavn ligger ut mot ytre del av Oslofjorden, og er gjerne første kontaktpunkt med Hvalerøyene for sjøfarende. Havna er fortsatt viktig for fiskerinæringen med flere hjemmehørende fiskerfartøy. Vikerhavn har også fått en større samfunnsmessig betydning, blant annet ved at tilbringertjenesten for Kystverkets losvirksomhet har fast tilhold her.

Buksér og Berging som drifter losbåtene har etterspurt bedre merking av moloåpningen. Å treffe åpningen i en «trang» molo under mørke og røffe forhold kan være en utfordring, selv for erfarne sjøfolk.

I påvente av kystverkets merkeplan for hele Oslofjorden, har Borg Havns maritime avdeling satt opp reflekser på faste stolper i metall. Tilbakemeldingene er at dette fungerer godt for losbåten som får god refleks fra egne lyskastere når det er mørkt og ruskvær.

Borg Havn tar gjerne imot innspill på løsninger som kan trygge farvann for både større og mindre fartøy. Vi ønsker sterkt å bidra til at det ikke skjer uhell i våre farvann.

Andre aktuelle saker: